ÉÉN TEAM, ÉÉN DOEL!

INTERNE CAMPAGNE

Een belang­rijke kernwaarde van inter­na­ti­onale snoep­fa­brikant Perfetti Van Melle is de drive om steeds verder te verbe­teren; niet alleen met steeds lekkerdere snoepjes, maar ook met steeds minder suiker en duurzamere produc­tie­me­thoden, met steeds minder verspilling. Om deze kernwaarde te veran­keren in de organi­satie, creëerden we alle commu­ni­catie rondom het interne verbe­ter­pro­gramma ‘Perfetti Perfor­mance Excel­lence’.

Hiervoor hebben we ons laten inspi­reren door TEAM NL, het steeds wisse­lende team van topsporters dat Nederland verte­gen­woordigt bij de Olympische Spelen. Óók de PVM-medewerkers zetten tijdens het PPE programma immers elke dag als team een toppres­tatie neer. En dat kan alleen als ze optimaal samen­werken. Oftewel: ÉÉN TEAM, ÉÉN DOEL!

De eerste fase is inmiddels succesvol afgesloten, met verbe­te­ringen op alle fronten én een heuse interne ‘celebration’ bij Perfetti Van Melle.

.VERSCHIL­LENDE TAKKEN VAN SPORT, GEZAMENLIJK SCOREN
Door alle afzon­der­lijke PVM-krachten zo optimaal mogelijk samen te bundelen, worden de PVM-medewerkers samen als één team sterker dan ooit. Precies zoals alle verschil­lende topsporters uit verschil­lende takken van sport samen één ijzer­sterk ‘TEAM NL’ vormen bij de Olympische Spelen. Dát is de basis­ge­dachte van het door NO TOMATO ontwik­kelde commu­ni­ca­tie­concept. Net als binnen TEAM NL  heeft óók iedereen binnen ‘Team PVM’ zijn eigen ‘tak van sport’ en zijn eigen talenten. Deze verschil­lende takken van sport worden steeds afzon­derlijk belicht in alle commu­ni­ca­tieve doorver­ta­lingen per afdeling, met als concreet ‘subdoel’ steeds maximale ‘medaille’winst per afdeling en als overkoe­pelend doel maximale ‘medaille’winst voor heel Team PVM. En élke indivi­duele afdeling en medewerker kan bijdragen aan het uitein­de­lijke totale medail­lesaldo, precies zoals bij de Olympische Spelen!

.

.

MEERDERE JAREN, MEERDERE WAVES
Omdat het Perfetti Perfor­mance Excel­lence programma meerdere jaren gaat lopen, zijn vooraf meerdere waves van elk 12 weken bepaald. In elke nieuwe wave worden nieuwe takken van sport geïntro­du­ceerd, óf wordt een tak van sport verder uitge­diept die meerdere waves omvat, voordat deze onderdeel wordt van de dagelijkse operatie. En voor de komende jaren staan er nog aardig wat disci­plines op het programma… To be continued dus!

VOLWAARDIGE PPE PARTNER
“Een van de randvoor­waarden voor het succes van het PPE programma was het aanstellen van een Conti­nuous Impro­vement manager, en ik ben blij deze rol te mogen vervullen,” aldus Marco Welten van Perfetti Van Melle. “Ten eerste ben ik zeer gedreven om samen met alle mensen in de fabriek hetzelfde doel na te streven, en ten tweede hou ik van de uitdaging; het programma en de bijbe­ho­rende veran­dering dusdanig neerzetten dat het effect niet na een paar jaar weer verdwijnt. Bij het managen van zo’n blijvende veran­dering is commu­ni­ceren naar de diverse groepen van belang­heb­benden een essen­tieel onderdeel. De eerste twee stappen in de standaard veran­der­me­thodiek binnen PVM (ADKAR) zijn dan ook het creëren van ‘Awareness’ en ‘Desire’. Dus in de voorbe­rei­dingsfase van het programma zochten we bewust een pro-actieve en meeden­kende partner om het verhaal dat we willen vertellen goed over de bühne te krijgen. Die vonden we in NO TOMATO.”

CONSE­QUENTE ÉN GEVARI­EERDE CAMPAGNE
Marco Welten vervolgt: “Ook NO TOMATO heeft dus al vanaf het begin samen met ons de reis meege­maakt, zodat wij al sinds dag 1 hun expertise aan boord hebben bij het staps­gewijs uitrollen van het PPE programma. Deze wissel­werking is uitermate effectief en heeft vanaf de officiële aftrap van het programma aan alle ploeg­me­de­werkers een conse­quente én gevari­eerde campagne opgeleverd. Het uitrollen van een programma is op sommige momenten hectisch en staat onder tijdsdruk. En dan is het heel fijn om het NO TOMATO team als partner te hebben. Ze zijn flexibel, komen met pragma­tische oplos­singen en denken met ons mee. Ik kijk uit naar het vervolg van onze gezamen­lijke reis!”

Ook behoefte aan een bewust­wor­dings­cam­pagne en/of activa­tie­cam­pagne met impact?

Gewoon even bellen met Mark-Jan (+31634038217),
we helpen je graag om je ambitie waar te maken!

MORE WORK